Vrijmetselaars gebruiken specifieke woorden en uitdrukkingen.
Een paar voorbeelden ...

Achtbare Meester
Naam gegeven aan de voorzitster van een werkplaats ; d.w.z. aan de eerste Officier van de Loge. Zij wordt verkozen voor één jaar en kan tweemaal herkozen worden.

Adoptieloge
In het begin bestond de vrouwelijke Vrijmetselarij uitsluitend uit Adoptieloges. Zij stonden onder de bescherming, zelfs de voogdij van mannenloges waarvan ze ook de naam gebruikten.

Afgevaardigden
Vertegenwoordigsters van een Loge bij de Algemene Vergaderingen van de Obediëntie. Drie Afgevaardigden (waaronder de Achtbare Meester) worden jaarlijks verkozen om de stemmingen en advies van hun Loge kenbaar te maken. 

Centrum van Eenheid
Alle Mensen verenigen door broederlijkheid, boven elk verschil van afkomst, kleur, geloof, opinie, cultuur. Dit is de ambitie van de Vrijmetselarij.

College van Officieren
Een Vrijmetselaarsloge wordt voorgezeten door een Achtbare Meester. Zij wordt bijgestaan door een College van Officieren. Het aantal en de functie van de Officieren is afhankelijk van de ritus. 

Drie Grote Lichten
Drie symbolen waarop de arbeid van de Loge is gebaseerd. Zij bevinden zich op het altaar waar de eed wordt afgelegd, in het hart van de Tempel.

Federale Raad
Is het bestuursorgaan van de Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België.

Federale Raadsleden
De Federale Raad van de Grande Loge Féminine de Belgique – Vrouwengrootloge van België bestaat uit 12 Federale Raadsleden die dezelfde functies uitoefenen als de Officieren van een Loge. Samen vormen zij de uitvoerende macht van de Obediëntie.

Federatie
De Loges zijn verenigd in Federaties van Loges, Obediënties genoemd. Er moeten minstens drie Loges zijn om een Obediëntie samen te stellen.

Graden
Het zijn de verschillende niveaus die de Vrijmetselaars verkrijgen tijdens rituele initiatieke ceremonies. Hun vooruitgang binnen de Maçonnieke Orde wordt hierdoor aangegeven.
Dit woord wordt ook gebruikt om de treden die de tempel versieren aan te geven. Men spreekt dan over de Graden van de Tempel.

Grootmeester
Voorzitster van de Federale Raad van de Grande Loge Féminine de Belgique - Vrouwengrootloge van België. Zij is voor één jaar verkozen en haar mandaat kan tweemaal hernieuwd worden. De Grootmeester is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de Obediëntie.

Humanisme
Humanisme is een gedachtestroom die de mens en de menselijke waarden boven alles plaatst. De Vrijmetselarij is een universele beweging met doelstellingen van ethische, democratische en humanistische orde. Zij werkt aan het verbeteren van de Mens en de maatschappij met een ideaal van broederlijkheid en solidariteit.

Initiatiek
Verband houdend met de inwijding.

Inwijding
Ceremonie waarbij een individu tot een nieuwe groep toetreedt. Het tot deze groep behoren wordt bepaald door het delen van een gemeenschappelijke kennis.

Loge
Is de ruimte die ritueel is ingericht en waar Vrijmetselaars zich verenigen. Het wordt ook Tempel genoemd. De Loge heeft ook een andere betekenis. Het is geheel van Vrijmetselaars die de werkplaats samenstellen.

Obediëntie
Vereniging van Maçonnieke Loges. vgl. Federaties

Opperbouwmeester van het Heelal
Essentieel symbool van de Vrijmetselarij. Zijn interpretatie wordt bepaald door de gewetensvrijheid. Volgens de persoonlijke overtuigingen is hij : het symbool voor het opperwezen, de schikker aanvoerder van het Heelal ; God ; de schepper, hoe hij ook wordt genoemd ; de opperste intelligentie ; de ziel en de motor van de wereld ; het collectieve geweten van de mensheid ; het regelende principe van alle leven ; de energie ; het toeval of de noodzaak ; en deze lijst is verre van volledig.

Orde of « Maçonnieke Orde »
Deze uitdrukking verwijst naar het geheel van de Vrijmetselarij in de wereld. Hij is universeel, zijn oorsprong is onbekend en zijn werking is gebaseerd op zowel initiatie als traditie. De Maçonnieke Orde onderscheidt zich van de Obediënties die verenigingen of Federaties van Loges zijn.
Het « ordeteken » verwijst naar een houding die de Vrijmetselaar dient aan te nemen op bepaalde ogenblikken tijdens rituele ceremonies.

Ritus
Geeft het geheel van regels en volgorde van de arbeid in de Loge aan. De historicus Ragon heeft 52 verschillende ritussen geïnventariseerd.

Symbolen – Symbolisme
Symbolen zijn tekens, voorwerpen of levende wezens die een concept of een vroegere gezamenlijke beleving oproepen. Bepaalde symbolen zijn universeel in tijd en ruimte (de maan, de zon, lucht, aarde, water, vuur). Andere symbolen zijn specifiek voor een groep of een periode.
Maçonnieke symbolen behoren tot beide categorieën. Sommige zijn fundamenteel en andere zijn afkomstig van de traditie van de bouwers.
Voor de Vrijmetselaars is de studie van de symbolen of het symbolisme het vertrekpunt van zelfkennis. Symbolen werken zowel op het bewuste als het onderbewuste.

Tempel
Is de ruimte waar rituele maçonnieke ceremonies worden gehouden, het is de zetel van de Loge.

Traditioneel
Overeenkomstig de Maçonnieke Traditie. Verwijst naar de manier waarop waarden, regels, rechten en plichten uit het verleden geërfd, worden doorgegeven.

Werkplaats
Is de basisgroep in de Vrijmetselarij. Vrijmetselaars verenigen zich in werkplaatsen om te arbeiden. Elke werkplaats heeft een aparte naam of titel. De werkplaatsen die in de eerste, tweede of derde graad werken zijn de blauwe werkplaatsen en worden Loges genoemd.

  
© 2018 webmaster - glfb-vglb@outlook.com
Lexicon